Regels verantwoord beleggen

Ons belangrijkste doel is het uitbetalen van toegezegd pensioen. Om dat doel te behalen, beleggen wij in obligaties, aandelen en vastgoed.

Hoe wij omgaan met beleggingen hebben we vastgelegd in ons ‘beleggingsbeleid’. In het beleggingsbeleid staan de belangen van de deelnemers en gepensioneerden centraal. Op korte en lange termijn. Het is belangrijk dat onze beleggingen een goed rendement opleveren. Maar het is ook belangrijk dat we niet te veel risico nemen.

Beleggen is nooit helemaal zonder risico’s. Het rendement kan dalen als bijvoorbeeld de economische situatie slechter wordt. Of als bijvoorbeeld de waarde van de dollar en de euro veranderen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen is de basis voor ons beleggingsbeleid. Wij vinden bijvoorbeeld het milieu, het klimaat en mensenrechten belangrijk. Wij vinden het heel belangrijk dat bedrijven waarin wij beleggen goed met hun werknemers omgaan. En dat zij zich houden aan de mensenrechten. Wij vinden dat alle werknemers het recht hebben om goed te worden behandeld.

Daarom letten wij bij onze beleggingen speciaal op ‘mensenrechten’, ‘arbeidsnormen’ en ‘klimaatverandering’.


EU-Taxonomie 

De Europese Unie heeft plannen gemaakt om het milieu te verbeteren. Daarin staat dat de EU wil zorgen voor minder klimaatverandering, maar ook dat we ons voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. En we moeten goed omgaan met water en ervoor zorgen dat we het milieu niet slechter maken. Verder wil de EU dat de spullen die we niet meer nodig hebben opnieuw gebruikt worden, zodat we niet langer veel afval overhouden. En de EU wil dat de natuur wordt beschermd en dat er weer meer verschillende soorten dieren en planten komen. 

Om aan deze plannen te kunnen werken heeft de EU een lijst gemaakt van “duurzame economische activiteiten”. Dat zijn werkzaamheden die door bedrijven en instellingen worden gedaan, die helpen bij een of meer van de doelen van de EU. Die lijst wordt de EU-Taxonomie genoemd. 

De Taxonomie-verordening bepaalt wanneer wij een belegging ‘duurzaam’ mogen noemen. Wij streven op dit moment nog geen milieudoelstelling zoals gedefinieerd in de EU Taxonomie-verordening na. De beleggingen van de pensioenregeling van BPF Schoonmaak kwalificeren daarmee niet volgens de criteria van de EU Taxonomie-verordening. 

De Europese Unie wil dat belegging die aan de ene kant bijdraagt aan een milieudoelstelling aan de andere geen ernstige afbreuk doet aan een andere milieudoelstelling. De volgende tekst betreft een wettelijk verplichte tekst (die wij moeten opnemen): ‘Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.’

Bij het beleggen van pensioengeld kijken we naar de duurzaamheidrisico’s. In 2020 hebben we een nulmeting gedaan. Daardoor weten we welke duurzaamheidsrisico’s in onze beleggingen zitten. Deze duurzaamheidsrisico’s zijn onder te verdelen in: 

 • Ecologische risico’s 
 • Sociale risico’s 
 • Governance risico’s 
 • Klimaatrisico’s 

Ecologische risico’s
Onze beleggingen kunnen minder waard worden wanneer een bedrijf waarin we geld hebben belegd dingen doet die slecht zijn voor het milieu. 
 
Sociale risico’s 
Wanneer bedrijven waarin we beleggen niet goed omgaan met gezondheid van werknemers of omwonenden, veiligheid, mensenrechten of arbeidsomstandigheden, dan kunnen deze bedrijven minder waard worden. 
 
Governance risico’s
En ook kunnen bedrijven die slecht bestuurd worden minder waard worden. Dan moet je denken aan oneerlijk zaken doen, corruptie, niet aan de wet houden of te grote risico’s nemen. 
 
Klimaatrisico’s
Ook door de gevolgen van klimaatverandering kunnen we minder geld verdienen met onze beleggingen. Er zijn twee soorten klimaatrisico’s. 
 
 1. Transitierisico’s.
  De meeste landen op de wereld hebben afgesproken dat we moeten zorgen voor minder klimaatverandering. Daarvoor moeten we de uitstoot van broeikasgassen stoppen. Het meest bekende broeikasgas is CO2. Dat komt in de lucht wanneer bijvoorbeeld steenkolen, olie en aardgas worden gebruikt. Om daar vanaf te stappen moeten we op een andere manier zorgen dat we genoeg energie houden om te kunnen leven en werken. We gaan over naar een duurzame economie.

  Die overgang naar een duurzame economie kan er voor zorgen dat de beleggingen van ons pensioenfonds minder waard worden. Bedrijven die niet meer kunnen nodig zijn, zoals steenkoolbedrijven of aardolie en aardgasbedrijven. En door nieuwe wetten kan dat ook al snel gaan gebeuren. Ook kan de techniek beter worden waardoor we sneller kunnen overstappen op andere soorten energie, die geen CO2 uitstoten. 

 2. Fysieke risico’s. 
  Opwarming van de aarde is al een tijdje aan de gang. We kunnen dat niet zomaar terugdraaien. De opwarming zorgt er voor dat het klimaat verandert, en dat we wereldwijd steeds vaker te maken krijgen met extreem weer. Zoals zware stormen, orkanen en tornado’s, aardbevingen, meer een zwaardere regenbuien, maar ook hitte en droogte. Door de opwarming is ook de zeespiegel aan het stijgen. En dat zorgt voor meer en grotere overstromingen in landen die aan zee liggen.
  Bedrijven waar ons pensioenfonds in belegt kunnen hiervan last hebben of krijgen. Daardoor gaan deze bedrijven minder geld verdienen. Dan zal ook ons pensioenfonds minder geld verdienen voor onze deelnemers.

Vermogensbeheerders beleggen het geld voor ons. We vinden het daarom belangrijk dat vermogensbeheerders steeds kijken naar deze ESG-risico’s. Maar we kijken nog niet voor alle soorten beleggingen naar de ESG-risico’s. Op dit moment kijken we naar de ESG-risico’s in de portefeuille bedrijfsobligaties en staatsobligaties. 

Onafhankelijke organisaties bekijken of een bedrijf of land een duurzaamheidsrisico heeft. Het bedrijf of land krijgt dan een ESG-cijfer. Met het ESG-cijfer kunnen wij zien hoeveel ESG-risico een bedrijf of land heeft. De vermogensbeheerder beslist of het verstandig is om in het bedrijf of land te beleggen. 

Met onze verantwoord beleggen instrumenten proberen we duurzaamheidsrisico’s zo laag mogelijk te houden. En proberen we rendementen beter te maken. Wij kijken steeds of de bedrijven waarin we beleggen zich houden aan internationale normen, zoals UN Global Compact, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Wanneer bedrijven zich daar niet aan houden, dan kan dat leiden tot rechtszaken en claims met als gevolg financieel verlies voor de belegger. Deze risico’s worden ook wel Controverse-risico’s genoemd. Wij rapporteren over deze risico’s in het halfjaarverslag over normatieve engagement. Deze is te vinden op de website.

Wij vinden het belangrijk om te bekijken of duurzaamheidsrisico‘s gevolgen hebben voor onze beleggingen. Een duurzaamheidsrisico is bijvoorbeeld een klimaatcrisis. Bij een klimaatcrisis zal de regering duurzame energie belangrijk vinden. Fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas worden dan duurder gemaakt. We onderzoeken welke gevolgen een klimaatcrisis heeft op het verwachte rendement van onze beleggingen over de komende vijf jaar. Daar kan uitkomen dat we misschien minder zullen verdienen met onze beleggingen. We kunnen dan onze beleggingen veranderen. In 2021 hebben wij besloten onze beleggingen te veranderen om te helpen met verminderen klimaatverandering.

Beloningsbeleid en duurzaamheidsrisico’s
Met ons beloningsbeleid willen wij er voor zorgen dat onze bestuurders en leden van het Verantwoordingsorgaan een passende vergoeding krijgen voor het werk dat ze doen en de verantwoordelijkheid die ze dragen. Onze bestuurders moeten de beste beslissingen nemen voor de lange termijn en houden daarmee rekening met risico’s die zich op de lange termijn kunnen voordoen, zoals de verschillende duurzaamheidsrisico’s. Onze beloningen zijn gericht op de lange termijn en passen bij het soort instelling dat we zijn. Ons beloningsbeleid is erop gericht dat beloningen niet prikkelen tot onzorgvuldig ‘korte termijn’ handelen. Wij geven onze bestuurders daarom alleen een vaste vergoeding en geen variabele vergoedingen of bonussen. Duurzaamheidsrisico’s spelen in ons beloningsbeleid dus geen rol. Ook letten we op het beloningsbeleid van onze pensioenuitvoerder en vermogensbeheerders. We zorgen er voor dat er geen beloningen zijn, die aanmoedigen tot het nemen van meer risico’s dan wij toelaatbaar vinden. Dat is één van de voorwaarden die wij stellen aan opdrachtnemers op grond van ons uitbestedingsbeleid.

Meer informatie over ons beloningsbeleid kunt u lezen in ons jaarverslag.

De pensioenregeling van BPF Schoonmaak heeft duurzame beleggingen niet als doelstelling. Maar wij vinden het belangrijk dat we beleggen in bedrijven en landen die op een goede manier omgaan met het milieu, klimaat, mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Daar letten we goed op, en we doen dat op verschillende manieren:

 1. We beleggen niet in bepaalde bedrijven en landen.
 2. We gaan in gesprek met bedrijven waarin we beleggen.
 3. We stemmen op vergaderingen.

1. We beleggen niet in bepaalde bedrijven en landen (uitsluiting)

Wij beleggen niet in bedrijven die al langere tijd niet goed omgaan met mensenrechten, arbeidsnormen, milieu of anti-corruptie. En we beleggen ook niet in bedrijven die kernwapens, chemische wapens, biologische wapens, antipersoonsmijnen of clusterbommen maken. Wij beleggen ook niet in landen waartegen relevante internationale sancties van kracht zijn.

2. We gaan in gesprek (engagement)

We beleggen in veel bedrijven. We zijn dan aandeelhouder in het bedrijf. Wij kijken steeds of deze bedrijven zich houden aan de regels van UN Global Compact, OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Er wordt ook gekeken naar de gevolgen van het gedrag van een bedrijf voor de maatschappij en het milieu. Wanneer een bedrijf niet goed omgaat met mensenrechten, arbeidsnormen, het milieu of (anti) corruptie, dan gaan we met het bedrijf in gesprek. Veranderen ze hun beleid niet? Dan kunnen we ervoor kiezen om niet meer in het bedrijf te beleggen.

3. We stemmen op vergaderingen (stemmen)

Bij veel bedrijven kunnen we ook stemmen op vergaderingen van aandeelhouders. En dat doen we ook wanneer er wordt gesproken over zaken die te maken hebben met mensenrechten, arbeidsomstandigheden en klimaatverandering. Zo laten we horen wat we daar van vinden. En hebben we invloed op wat een bedrijf doet.
Regelmatig maken we rapportages over verantwoord beleggen.