Strategie

De strategie beschrijft hoe en met welke middelen de visie wordt nagestreefd.

BPF Schoonmaak weet dat de verantwoordelijkheid voor het besturen van ons bedrijfstakpensioenfonds groot is. Om die reden hebben wij een bestuursmodel dat past bij onze sector; een bestuur met niet-uitvoerend en uitvoerend bestuurders. De niet-uitvoerend bestuurders besturen het fonds naast een andere baan. De uitvoerend bestuurders zijn dagelijks betrokken bij de uitvoering van het beleid van het fonds.
Wij weten dat pensioen bij de meeste mensen vragen oproept. BPF Schoonmaak ziet het als een belangrijke taak om zo helder, eenvoudig, kort en bondig mogelijk te communiceren. Daarbij proberen wij ons altijd te verplaatsen in onze doelgroep. Wij willen dat alle rechthebbenden kennis hebben van hun pensioen. Alle rechthebbenden moeten ons kunnen bereiken. Wij vinden de betrokkenheid hierbij van werkgevers van belang, omdat zij vaak het eerste aanspreekpunt zijn.
Het beleggingsbeleid is erg belangrijk. Wij proberen onze rechthebbenden een koopkrachtbestendig pensioen te bieden. Daarom is het behalen van rendement op de beleggingen belangrijk. Wij weten dat dit niet zonder risico kan. Daarom werken wij met een beleggingsbeleid en een risicobeleid. Beide worden steeds goed gevolgd, onderzocht en zo nodig bijgesteld. Wij streven naar een zo eenvoudig mogelijk beleggingsbeleid.
BPF Schoonmaak schenkt veel aandacht aan risico’s en het beheersen daarvan. Nooit kunnen alle risico's volledig worden beheerst. Op bepaalde zaken kan het pensioenfonds geen invloed uitoefenen. De beleggingsresultaten zijn voor een groot deel afhankelijk van de moeilijk voorspelbare ontwikkelingen op de financiële markten. Ook hebben wij geen invloed op demografische aspecten, zoals de levensverwachting. Maar wij kunnen deze risico's wel voortdurend zo goed mogelijk inzichtelijk maken en het beleid daarop afstemmen.
BPF Schoonmaak kent een premiepercentage dat voor iedereen gelijk is: jong, oud, man, vrouw, gezond, minder gezond, enzovoorts. Wij toetsen of de premie voldoende is om de kosten van de uitvoering van de regeling te kunnen voldoen.
BPF Schoonmaak heeft alle werkzaamheden tegen redelijke kosten uitbesteed aan deskundige, betrouwbare en resultaatsgerichte partijen. Over de uitvoering maken wij duidelijke afspraken. Het bestuur is zich er van bewust dat zij altijd verantwoordelijk is, ook voor de werkzaamheden die zijn uitbesteed.
Wij controleren of werkgevers, die onder de verplichtstelling vallen, ook bij het fonds zijn aangesloten en of zij de juiste premie betalen. Als blijkt dat werkgevers hier niet aan voldoen, doen wij al wat mogelijk is om dat alsnog voor elkaar te krijgen. Daarover communiceren wij helder. Zo nodig gaan wij naar de rechter.
Wet- en regelgeving in de pensioensector verandert steeds. Daarom zorgen wij er voor dat wij heel goed op de hoogte blijven van de veranderingen en daar steeds aan voldoen. Wij informeren de rechthebbenden daarover op begrijpelijk wijze.
BPF Schoonmaak wil voor de uitvoering van haar regelingen en het beheer van haar vermogen een werkgevers- en deelnemersgerichte, veilige, efficiënte en flexibele informatievoorziening waarbij de operationele stabiliteit continu geborgd is. Dit ICT beleid is erop gericht om de doelstelling optimaal te ondersteunen. De vier pijlers hiervan zijn Beveiliging, Efficiency, Flexibiliteit en Operationele stabiliteit.