d2a3c185e37ba351fc3c54f2ddc822e6

Onze resultaten en keuzes

Een schoon en betaalbaar pensioen. Dat is wat we willen. Nu en in de toekomst. Daarom beleggen wij. Bij het beleggen letten we op rendement, risico, kosten èn duurzaamheid. Verantwoord beleggen is de basis voor ons beleggingsbeleid. Daarmee halen we de prikkel weg tot het nemen van duurzaamheidsrisico’s.

In dit deel leest u de uitgebreide informatie over ons beleggingsbeleid. Bijvoorbeeld over onze resultaten. Maar ook vindt u uitgebreide informatie over ons beleid, de risico’s en kenmerken. In dit deel vindt u ook alle documenten en rapportages die te maken hebben met ons beleggingsbeleid.

 

 

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Hoe wij omgaan met beleggingen hebben we vastgelegd in ons ‘beleggingsbeleid’. In dit beleid staan de belangen van de deelnemers en gepensioneerden centraal. Op korte en lange termijn. Het is belangrijk dat onze beleggingen een goed rendement opleveren. Maar het is ook belangrijk dat we niet te veel risico nemen.

Beleggen is nooit helemaal zonder risico’s. Het rendement kan dalen als bijvoorbeeld de economische situatie slechter wordt. Of als bijvoorbeeld de waarde van de dollar en de euro veranderen. Lees ons MVB-beleid.

Verklaring beleggingsbeginselen

In deze verklaring gaan we in op de regeling en de organisatie van het pensioenfonds en leggen we het beleggingsbeleid uit en lichten we tot slot de uitvoering van dit beleggingsbeleid toe. Bekijk de verklaring.

De Europese Unie (EU) heeft plannen gemaakt om het milieu te verbeteren. Daarin staat dat de EU wil zorgen voor minder klimaatverandering, maar ook dat we ons voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. En we moeten goed omgaan met water en ervoor zorgen dat we het milieu niet slechter maken. Verder wil de EU dat de spullen die we niet meer nodig hebben opnieuw gebruikt worden, zodat we niet langer veel afval overhouden. En de EU wil dat de natuur wordt beschermd en dat er weer meer verschillende soorten dieren en planten komen.

Europese lijst van duurzame activiteiten

Om aan deze plannen te kunnen werken heeft de EU een lijst gemaakt van “duurzame economische activiteiten”. Dat zijn werkzaamheden die door bedrijven en instellingen worden gedaan, die helpen bij een of meer van de doelen van de EU. Die lijst wordt de EU-Taxonomie genoemd.

Beleggingen kwalificeren niet volgens EU Taxonomie

De Taxonomie-verordening bepaalt wanneer wij een belegging ‘duurzaam’ mogen noemen. Wij streven op dit moment nog geen milieudoelstelling zoals gedefinieerd in de EU Taxonomie-verordening na. De beleggingen van de pensioenregeling van Pensioenfonds Schoonmaak kwalificeren daarmee niet volgens de criteria van de EU Taxonomie-verordening.

De Europese Unie wil dat belegging die aan de ene kant bijdraagt aan een milieudoelstelling aan de andere kant geen ernstige afbreuk doet aan een andere milieudoelstelling.

Wettelijke verklaring

De volgende tekst betreft een wettelijk verplichte tekst (die wij moeten opnemen):

‘Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.’

Duurzaamheidsinformatie

SFDR staat voor Financial Disclosure Regulation. Dit zijn regels van de Europese Unie. Met als doel dat er meer geld naar bedrijven gaat die goed omgaan met milieu en klimaat. De SFDR zorgt dat mensen meer inzicht krijgen in de gevolgen van investeringen. Hierdoor moet er meer geld komen voor duurzame investeringen. 

De pensioenregeling van Pensioenfonds Schoonmaak is een financieel product. Daarom plaatsen wij ook extra informatie op onze website. Deze informatie gaat over de volgende onderwerpen: 

 1. SFDR Duurzaamheidsinformatie
  Hierin vertellen we hoe Pensioenfonds Schoonmaak ervoor wil zorgen dat het pensioengeld op een goede, duurzame manier wordt belegd.

 2. Precontractuele informatie Pensioenregeling Pensioenfonds Schoonmaak
  Hierin is verplichte duurzaamheidsinformatie over de pensioenregeling opgenomen.

 3. Verklaring over ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen
  Hierin vertellen we wat de belangrijkste ongunstige effecten zijn, hoe we deze herkennen, en hoe we ermee omgaan. Wil je meer weten over deze verklaring? “Bekijk dan ook de leeswijzer”.

Bij het beleggen van pensioengeld kijken we naar de duurzaamheidrisico’s. Deze risico’s kunnen gevolgen hebben voor onze beleggingen. Bedrijven worden dan bijvoorbeeld minder waard. Het is belangrijk om deze risico’s te weten. Want dan kunnen we onze beleggingen op tijd veranderen.

Meerdere duurzaamheidsrisico's

In 2020 hebben we een nulmeting gedaan. Daardoor weten we welke duurzaamheidsrisico’s in onze beleggingen zitten. Deze duurzaamheidsrisico’s kunnen we verdelen in: 

 • Ecologische risico’s
 • Sociale risico’s
 • Governance risico’s
 • Klimaatrisico’s

Ecologische risico’s

Onze beleggingen kunnen minder waard worden wanneer een bedrijf waarin we geld hebben belegd dingen doet die slecht zijn voor het milieu.

Sociale risico's

Wanneer bedrijven waarin we beleggen niet goed omgaan met gezondheid van werknemers of omwonenden, veiligheid, mensenrechten of arbeidsomstandigheden, dan kunnen deze bedrijven minder waard worden.

Governance risico’s

En ook kunnen bedrijven die slecht bestuurd worden minder waard worden. Dan moet je denken aan oneerlijk zaken doen, corruptie, niet aan de wet houden of te grote risico’s nemen. 

Klimaatrisico's

Ook door de gevolgen van klimaatverandering kunnen we minder geld verdienen met onze beleggingen. Er zijn twee soorten klimaatrisico’s.

1. Transitierisico’s.

De meeste landen op de wereld hebben afgesproken dat we moeten zorgen voor minder klimaatverandering. Daarvoor moeten we de uitstoot van broeikasgassen stoppen. Het meest bekende broeikasgas is CO2. Dat komt in de lucht wanneer bijvoorbeeld steenkolen, olie en aardgas worden gebruikt. Om daar vanaf te kunnen stappen moeten we op een andere manier zorgen dat we genoeg energie houden om te kunnen leven en werken. We gaan over naar een duurzame economie.

Die overgang naar een duurzame economie kan er voor zorgen dat de beleggingen van ons pensioenfonds minder waard worden. Bijvoorbeeld bedrijven die niet meer kunnen nodig zijn, zoals steenkoolbedrijven of aardolie en aardgasbedrijven. En door nieuwe wetten kan dat ook al snel gaan gebeuren. Ook kan de techniek beter worden waardoor we sneller kunnen overstappen op andere soorten energie, die geen CO2 uitstoten. 

2. Fysieke risico’s.

Opwarming van de aarde is al een tijdje aan de gang. We kunnen dat niet zomaar terugdraaien. De opwarming zorgt er voor dat het klimaat verandert, en dat we wereldwijd steeds vaker te maken krijgen met extreem weer. Zoals zware stormen, orkanen en tornado’s, aardbevingen, meer een zwaardere regenbuien, maar ook hitte en droogte. Door de opwarming is ook de zeespiegel aan het stijgen. En dat zorgt voor meer en grotere overstromingen in landen die aan zee liggen.

Bedrijven waar ons pensioenfonds in belegt kunnen hiervan last hebben of krijgen. Daardoor gaan deze bedrijven minder geld verdienen. Dan zal ook ons pensioenfonds minder geld verdienen voor onze deelnemers.

Onze vermogensbeheerders kijken naar de ESG-risico’s

Vermogensbeheerders beleggen het geld voor ons. We vinden het daarom belangrijk dat vermogensbeheerders steeds kijken naar deze ESG-risico’s. Maar we kijken nog niet voor alle soorten beleggingen naar de ESG-risico’s. Op dit moment kijken we naar de ESG-risico’s in de portefeuille bedrijfsobligaties en staatsobligaties.

Onafhankelijke organisaties bekijken of een bedrijf of land een duurzaamheidsrisico heeft. Het bedrijf of land krijgt dan een ESG-cijfer. Met het ESG-cijfer kunnen wij zien hoeveel ESG-risico een bedrijf of land heeft. De vermogensbeheerder beslist of het verstandig is om in het bedrijf of land te beleggen.

Controverse-risico’s

Met onze verantwoord beleggen instrumenten proberen we duurzaamheidsrisico’s zo laag mogelijk te houden. En proberen we rendementen beter te maken. Wij kijken steeds of de bedrijven waarin we beleggen zich houden aan internationale normen, zoals UN Global Compact, de OESO-richtlijnen voor multi-nationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Wanneer bedrijven zich daar niet aan houden, dan kan dat leiden tot rechtszaken en claims met als gevolg financieel verlies voor de belegger.

Deze risico’s worden ook wel Controverse-risico’s genoemd. Wij rapporteren over deze risico’s in het halfjaarverslag over normatieve engagement. Deze is te vinden op de website.

We kijken naar de gevolgen voor onze beleggingen

Wij vinden het belangrijk om te bekijken of duurzaamheidsrisico‘s gevolgen hebben voor onze beleggingen. Een duurzaamheidsrisico is bijvoorbeeld een klimaatcrisis. Bij een klimaatcrisis zal de regering duurzame energie belangrijk vinden. Fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas worden dan duurder gemaakt. We onderzoeken welke gevolgen een klimaatcrisis heeft op het verwachte rendement van onze beleggingen over de komende vijf jaar. Daar kan uitkomen dat we misschien minder zullen verdienen met onze beleggingen. We kunnen dan onze beleggingen veranderen. In 2021 hebben wij besloten onze beleggingen te veranderen om te helpen met verminderen van klimaatverandering.

Beloningsbeleid en duurzaamheidsrisico’s

Met ons beloningsbeleid willen wij er voor zorgen dat onze bestuurders en leden van het Verantwoordingsorgaan een passende vergoeding krijgen voor het werk dat ze doen en de verantwoordelijkheid die ze dragen. Onze bestuurders moeten de beste beslissingen nemen voor de lange termijn en houden daarmee rekening met risico’s die zich op de lange termijn kunnen voordoen, zoals de verschillende duurzaamheidsrisico’s. Onze beloningen zijn gericht op de lange termijn en passen bij het soort instelling dat we zijn. Ons beloningsbeleid is erop gericht dat beloningen niet prikkelen tot onzorgvuldig ‘korte termijn’ handelen. Wij geven onze bestuurders daarom alleen een vaste vergoeding en geen variabele vergoedingen of bonussen. Duurzaamheidsrisico’s spelen in ons beloningsbeleid dus geen rol. Ook letten we op het beloningsbeleid van onze pensioenuitvoerder en vermogensbeheerders. We zorgen er voor dat er geen beloningen zijn, die aanmoedigen tot het nemen van meer risico’s dan wij toelaatbaar vinden. Dat is één van de voorwaarden die wij stellen aan opdrachtnemers op grond van ons uitbestedingsbeleid. Daarmee halen we de prikkel weg tot het nemen van duurzaamheidsrisico’s.

Meer informatie over ons beloningsbeleid kunt u lezen in ons jaarverslag.

Duurzaamheidsrisico’s pensioenregeling Pensioenfonds Schoonmaak

Ieder half jaar publiceren wij een Rapportage Verantwoord Beleggen. Hierin leest u over de voortgang en ontwikkelingen, eventuele veranderingen in het uitsluitingsbeleid. Daarnaast vindt u informatie over de omvang, doelstellingen en voortgang van de dialogen die we voeren in het kader van engagement.

Rapportage Verantwoord Beleggen

In 2023 zijn de beleggingen flink in waarde gestegen. De Z-score in 2023 was negatief en de performancetoets was positief.

Z-score

Ieder jaar wordt de Z-score van een pensioenfonds vastgesteld. De Z-score geeft aan hoe het rendement ten opzichte van het benchmarkrendement is. De Z-score van Pensioenfonds Schoonmaak was negatief: -0,20. Een negatieve Z-score wil zeggen dat in dat jaar een lager rendement is behaald dan de benchmark. Het rendement was lager, omdat de waarde van de vastgoedportefeuille sterker daalde dan de vastgoedbenchmark. De aandelenportefeuille steeg wel meer in waarde dan de aandelenbenchmark, maar niet genoeg om het verschil in zowel de vastgoed- als de vastrentende waardenportefeuille goed te maken.

Performancetoets

De Z-scores over de laatste 5 jaar vormen de performancetoets (ook wel p-toets genoemd). In de onderstaande tabel staan de Z-scores en de resultaten van de performancetoetsen van Pensioenfonds Schoonmaak over de laatste 5 jaar weergegeven.

Tabel met Z-scores van de afgelopen 5 jaren

JaartalZ-score
20190,18
20200,35
20210,25
2022-0,04
2023-0,20

Een negatieve uitkomst van de performancetoets betekent dat een pensioenfonds in de 5 voorgaande jaren zodanig slechter heeft gepresteerd ten opzichte van de benchmark, dat een aangesloten werkgever – onder bepaalde voorwaarden – vrijstelling kan krijgen van de verplichtstelling. Dat betekent dat een werkgever het pensioenfonds dus kan verlaten als hij onder andere minimaal een gelijkwaardige pensioenregeling als die van Pensioenfonds Schoonmaak uitvoert. Dit is vastgelegd in het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000. Het resultaat van de performancetoets van Pensioenfonds Schoonmaak was in 2023 positief: 1,52.

Wilt u meer informatie over onze rendementen?

Bekijk ons laatste jaarverslag.

Verklaring beleggingsbeginselen

Verslag verantwoord en betrokken aandeelhouderschap

Overzicht beleggingen