Controles op cao en pensioen blijven noodzakelijk

29 februari 2024

Cao-lonen betalen en pensioenpremie afdragen is belangrijk. Dan krijgen werknemers van schoonmaakbedrijven waar zij recht op hebben. Daarom benadrukken wij dat alle werkgevers in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche zich houden aan de collectieve arbeidsvoorwaarden. Zowel Pensioenfonds Schoonmaak als RAS controleert daar scherp op, omdat zij beide (oneerlijke) concurrentie tussen schoonmaakbedrijven op deze punten voor willen zijn. Wij controleren op juiste toepassing van de cao en de betaling van de pensioenpremies. Zo zorgen wij ervoor dat onze branche gezond blijft. 

Nakomen van cao-afspraken gaat steeds beter, maar we zijn er nog niet

Wij roepen iedere werkgever op te investeren in hun werknemers door cao en pensioenregeling zorgvuldig toe te passen. Helaas komt het regelmatig voor dat werkgevers de cao-afspraken niet nakomen. Pensioenfonds Schoonmaak en de RAS controleren dit door cao- en looncontroles uit te voeren en werkingssfeeronderzoeken te doen. We hebben bij enkele werkgevers opgemerkt dat zij eerder lijken te kiezen voor het betalen van een boete in plaats van juist en tijdig loon- en premiegegevens aan te leveren. Deze werkgevers kunnen rekenen op zwaardere  maatregelen zodat ook zij de gevraagde gegevens zullen aanleveren. Het gaat hier om de waardering van de schoonmakers en glazenwassers. 

Cao-controles

Ieder jaar voeren wij zo’n 800 cao-controles bij werkgevers uit. Dit betekent voor iedere werkgever elke 3 á 4 jaar een controle. Bij die controle vragen wij loonstroken van enkele werknemers op. De werknemers die wij controleren, selecteren we aan de hand van een steekproef. De steekproef is groter naar mate een werkgever meer werknemers in dienst heeft. 

In 2023 zijn meer fouten gemaakt

In 2022 zagen we dat er minder fouten waren gemaakt. In 2023 zijn er minder loonstroken gecontroleerd maar naar verhouding weer net zo veel fouten gemaakt als in 2021. In onderstaand overzicht is te zien hoeveel loonstroken er gecontroleerd zijn en waar de fouten worden gemaakt.

 

Gecontroleerde
loonstroken

Aantal fouten
basisuurloon
Aantal fouten
vakantieopbouw
Aantal fouten
eindejaarsuitkering
20213.483200 (5,74%)

49 (1,4%)

145 (4,16%)

20223.698134 (3,62%)

37 (1,0%)

98 (2,65%)

20233.445187 (5,43%)

41 (1,19%)

96 (2,78%)

Wat doen wij als wij een fout constateren?

Als tijdens een controle blijkt dat cao-afspraken niet zijn nagekomen, dan doen wij een hercontrole. De werkgever betaalt de kosten van die hercontrole. En de werkgever controleren wij het volgende jaar weer. Vaker fouten maken, betekent vaker controles voor jou als werkgever.  

Werkingssfeeronderzoeken

We onderzoeken ook of schoonmaakbedrijven zich nog niet bij het pensioenfonds en de RAS hebben aangemeld. Dat noemen wij werkingssfeeronderzoeken. Jaarlijks doen we 100 van dit soort onderzoeken. Zo zorgen wij ervoor dat ook deze bedrijven zich, net als alle andere schoonmaakbedrijven, aansluiten bij Pensioenfonds Schoonmaak. Pensioenpremies voor hun werknemers betalen en die werknemers kunnen rekenen op een schoonmaakpensioen.

In 2023 zijn door de werkingssfeeronderzoeken bij 60 nieuwe werkgevers 414 werknemers gevonden, die pensioen gaan opbouwen bij Pensioenfonds Schoonmaak. Dit leverde € 245.122,08 op aan pensioenpremie. Per maand leveren alle aangesloten werkgevers ongeveer voor 116.000 werknemers premies aan. De controles blijken effectief en nodig te zijn als middel tegen de concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

Looncontroles

Bij de looncontroles vergelijken we de loon- en premie-aanlevering van de werkgever met zijn loonaangifte bij de belastingdienst. Dit doen we na afloop van het kalenderjaar. Op grond van deze vergelijking voeren we jaarlijks bij zo’n 350 werkgevers een looncontrole uit. Uit de laatste controles in 2021, 2022 en 2023 blijkt dat alle werkgevers in de branche samen jaarlijks ongeveer € 100.000 te weinig premie hebben betaald. Dat is weinig ten opzichte van de totale jaarlijkse premie van alle werkgevers in de sector van ongeveer € 265 miljoen.

Wel zijn er enkele werkgevers, die op verzoek niet de gegevens voor hun werknemers aanleveren. En dan gaat het per werkgever om grote premiebedragen. Ze betalen zelfs liever de boetes. Hier gaan wij zwaardere maatregelen op nemen zodat ook deze werkgevers de gevraagde gegevens aan zullen leveren. Gelukkig zijn dit uitzonderingen en zijn ook deze controles een effectief middel om te zorgen dat werkgevers voor individuele werknemers de premies juist berekenen en tijdig betalen. 

Incassomaatregelen

Als werkgevers de premies niet op tijd betalen, volgt een herinnering. Blijft betaling helemaal uit, dan kunnen wij een incassobureau inzetten. In het uiterste geval vragen wij niet alleen een faillissement aan maar stellen wij de werkgever ook persoonlijk aansprakelijk voor alle achterstallig betalingen. Maar dat voorkomen wij liever. Kunt u een keer niet of niet op tijd betalen? Dan is misschien een betalingsregeling mogelijk. Neem in zo’n situatie direct contact met ons op. Dan zorgen wij samen goed voor het pensioen van uw werknemers.