Controles op cao en pensioen blijken effectief

7 september 2023

Het is belangrijk dat alle werkgevers in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche de cao-lonen betalen en pensioenpremie afdragen. Werknemers van schoonmaakbedrijven krijgen dan waar ze recht op hebben. Dat betekent arbeidsvoorwaarden volgens de cao en de pensioenregeling voor alle schoonmaakbedrijven. Pensioenfonds Schoonmaak en RAS controleren daar scherp op. Op deze manier wordt (oneerlijke) concurrentie tussen de schoonmaakbedrijven op deze punten voorkomen.

Nakomen van cao-afspraken gaat steeds beter, maar we zijn er nog niet

Helaas komt het regelmatig voor dat werkgevers de cao-afspraken niet nakomen. Pensioenfonds Schoonmaak en de RAS controleren dit door cao- en looncontroles uit te voeren en werkingssfeeronderzoeken te doen. 

Cao-controles

Ieder jaar worden er zo’n 800 cao-controles bij werkgevers uitgevoerd. In de praktijk betekent dit dat iedere werkgever om de 3 á 4 jaar gecontroleerd wordt. Bij een controle vragen we loonstroken van enkele werknemers op. De werknemers die we controleren, selecteren we aan de hand van een steekproef. De omvang van de steekproef is groter als een werkgever een groter aantal werknemers in dienst heeft. 

Bij de jaarlijkse controles, zien we dat werkgevers de cao-afspraken beter nakomen. Het aantal fouten neemt af. 

In 2022 zijn er minder fouten gemaakt dan in 2021

In 2022 zijn er meer loonstroken gecontroleerd en zijn er minder fouten gemaakt. In onderstaand overzicht is te zien hoeveel loonstroken er gecontroleerd zijn en waar de fouten worden gemaakt.

 

Gecontroleerde
loonstroken

Aantal fouten
basisuurloon

Aantal fouten
vakantieopbouw

Aantal fouten
eindejaarsuitkering

2021

3.483

200

49

145

2022

3.698

134

37

98

Wat gebeurt er als er een fout wordt geconstateerd?

Als tijdens een controle blijkt dat cao-afspraken niet zijn nagekomen, dan vindt er een hercontrole plaats. De werkgever betaalt de kosten van de hercontrole. En de werkgever wordt het volgende jaar opnieuw gecontroleerd. Werkgevers die vaak fouten maken, worden dus ook vaker gecontroleerd. 

Werkingssfeeronderzoeken

We onderzoeken ook of er schoonmaakbedrijven zijn die zich nog niet bij het pensioenfonds en de RAS hebben aangemeld. Dat noemen wij werkingssfeeronderzoeken. Jaarlijks doen we 100 van dit soort onderzoeken. Dit om er voor te zorgen dat ook deze bedrijven, net als alle andere schoonmaakbedrijven, de premie voor hun werknemers betalen.

In 2021 zijn door de werkingssfeeronderzoeken 267 nieuwe werknemers gevonden en in 2022 203 nieuwe werknemers, die pensioen gaan opbouwen bij Pensioenfonds Schoonmaak. Dat is laag ten opzichte van het totaal aantal werknemers. Per maand leveren alle aangesloten werkgevers ongeveer voor 116.000 werknemers premies aan. De controles blijken effectief en nodig te zijn als middel tegen de concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

Looncontroles

Bij de looncontroles vergelijken we de aanlevering van de  werkgever bij het pensioenfonds met zijn  loonaangifte bij  de belastingdienst. Dit doen we na afloop van het jaar. Op grond van deze vergelijking voeren we jaarlijks bij zo’n 350 werkgevers een looncontrole uit. Uit de laatste controles in 2021 en 2022 blijkt dat alle werkgevers in de branche samen jaarlijks ongeveer € 100.000 te weinig premie hebben betaald. Dat is weinig ten opzichte van de totale premie.

Jaarlijks betalen alle werkgevers in de sector in totaal ongeveer € 260 miljoen aan premie. Ook deze controles zijn een effectief middel om er voor te zorgen dat werkgevers voor individuele werknemers de premies juist blijven berekenen en betalen. 

Incassomaatregelen

Als werkgevers de premies niet willen of kunnen betalen, volgt er een herinnering. Blijft betaling uit, dan kan er  een incassobureau worden ingezet. In het uiterste geval kan er faillissement worden aangevraagd en de werkgever persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

We controleren op juiste toepassing van de cao en op de betaling van de pensioenpremie. Zo zorgen we er voor dat onze branche gezond blijft. Werknemers krijgen waar ze recht op hebben. Schoonmaakbedrijven kunnen er vanuit gaan dat ook hun concurrenten de cao en pensioenregelingen volgen.