Afspraken nieuwe pensioenregeling

Op 1 januari 2026 stapt Pensioen Schoonmaak over op de nieuwe regels voor pensioen. De sociale partners hebben afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling van Pensioen Schoonmaak. De afspraken zijn gemaakt door de werkgevers en de vakbonden FNV, DOOR, VCPS en De Unie. Dit zijn samen de sociale partners.

Wat vinden de sociale partners belangrijk?

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waar mensen veel waarde aan hechten. Zij willen dat hun pensioen goed geregeld wordt. Voor de overgang op de nieuwe regels voor pensioen hanteren de sociale partners de volgende ‘guiding principles’:

 

  1. Pensioen moet goed uit te leggen zijn. Het te verwachten pensioen en de risico’s op een lager pensioen moeten voor de deelnemer duidelijk en inzichtelijk zijn. Ook moet de overgang op de nieuwe regels voor pensioen goed uitlegbaar zijn.
  2. Sociale partners vinden het belangrijk dat er een goede balans is tussen de ambitie (pensioendoelstelling) en de premie (betaalbaarheid). Daarnaast hecht Pensioen Schoonmaak waarde aan de risicohouding van deelnemers. De resultaten van het risicopreferentie onderzoek onder deelnemers geven hier een goed beeld van.
  3. Een goed pensioen is zo hoog en stabiel mogelijk op basis van ingelegde premie, waarbij collectiviteit en solidariteit de pijlers blijven.
  4. Complexiteit bij maatwerk en keuzes moeten waar mogelijk worden beperkt. Ook moet het pensioen afdoende keuze bieden om passend te zijn voor de diversiteit van de deelnemers.
  5. Het fonds en de sociale partners vinden solidariteit belangrijk. Het doel hiervan is om voor- en tegenspoed met elkaar te delen en om pech- en geluk(generaties) tegen te gaan.
  6. Uitkomsten moeten voor alle groepen deelnemers evenwichtig en uitlegbaar zijn. Daarvoor is inzicht nodig in de transitie-effecten voordat keuzes over compensatie worden gemaakt.

Afspraken over onze nieuwe pensioenregeling

Op basis van bovenstaande 6 leidende principes hebben de sociale partners afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling. Denk hierbij aan de keuze van het contract, de inhoud van de pensioenregeling, de hoogte van de premie, de doelen van de solidariteitsreserve en de transitie.

Bij de transitie gaat het om de keuze alle huidige pensioenen over te brengen naar de nieuwe pensioenregeling (invaren), het vaststellen van de doelstellingen bij invaren en de verdeling van het fondsvermogen over de persoonlijke pensioenpotjes (pensioenvermogens).

Tot slot beschrijft het transitieplan hoe we de overgang op de nieuwe regels voor pensioen eerlijk en volgens de regels van de Wet toekomst pensioenen doen. Het doel is dat de overgang voor alle leeftijdsgroepen in evenwicht is en dat niemand erop achteruit gaat. We zijn verplicht om dit complete transitieplan op de website te publiceren.