Uitleg over uw jaarlijkse pensioenoverzicht

U kreeg uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hier leest u meer informatie over uw pensioenoverzicht.

In uw pensioenoverzicht staat:

 • wat u krijgt als u met pensioen gaat of ziek wordt.
 • wat uw eventuele partner en kinderen krijgen wanneer u overlijdt.
Uw pensioenoverzicht is verdeeld in hoofdstukken. Voor ieder hoofdstuk staat een symbool. De gegevens bij ieder symbool leggen wij hieronder uit.

De gegevens die wij nu van u hebben gebruiken wij om uit te rekenen hoeveel pensioen u krijgt. Controleer of deze gegevens juist zijn. Zijn uw naam- en adresgegevens niet juist? Neem dan contact op met uw gemeente. Woont u in het buitenland? Neemt u dan contact op met ons.

Uw partner

Als wij weten wie uw partner is, staat zijn of haar naam en geboortedatum in uw pensioenoverzicht. Staat de naam van uw partner niet op uw pensioenoverzicht? Dan moet u uw partner nog aanmelden. U doet dit eenvoudig in MijnPensioenschoonmaak via mijn.pensioenschoonmaak.nl. Lees meer over partnerpensioen.

Uw pensioengegevens

Op uw pensioenoverzicht ziet u ons pensioenfonds en de naam van de pensioenregeling waar u aan deelneemt. Ook staat hier de eerste dag waarop u bent begonnen met pensioen opbouwen bij ons en/of de dag waarop u gestopt bent met pensioen opbouwen bij ons. Lees meer over wat u krijgt in onze pensioenregeling

Bekijk wat u verder ziet op uw pensioenoverzicht: 

 • Pensioenuitvoerder: Dit is de naam van ons pensioenfonds.
 • Soort pensioenregeling: Dit is de naam van de pensioenregeling waar u aan deelneemt.
 • Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling: Dit is het deel van uw salaris dat meeteelt voor uw pensioen. Dit heet pensioengevend salaris.
 • U bouwt geen pensioen op over: Dit is het deel van uw pensioengevend salaris waar u geen pensioen over opbouwt. Dit bedrag heet ‘franchise’. U leest meer over franchise in het pensioenreglement.
 • Salaris waarover u wel pensioen opbouwt. Dit is het deel van uw pensioengevend salaris waarover u pensioen opbouwt.
 • Percentage jaarlijkse pensioenopbouw. Ieder jaar bouwt u pensioen op. Op uw pensioenoverzicht staat het percentage van het bedrag waarover u pensioen opbouwt. Dit noemen wij het ‘opbouwpercentage’. 

Kloppen deze gegevens niet? Neem dan contact op met uw werkgever. Heeft u geen werkgever? Neemt u dan contact op met ons.

Op het pensioenoverzicht staan geldbedragen. Dit zijn bruto bedragen per jaar. Wij betalen uw pensioen maandelijks. Dat is het jaarbedrag gedeeld door 12. Bruto betekent dat u minder geld krijgt dan er staat. Dat komt omdat van deze bedragen nog belasting afgaat. Hoeveel dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld van uw leeftijd en inkomen. In MijnPensioenschoonmaak ziet u wat u netto per maand krijgt als u met pensioen gaat. 

Behalve pensioen, krijgt u later ook geld van de overheid. Dit noemen we AOW. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de AOW. Als u met pensioen gaat krijgt u dus: pensioen + AOW - belasting.

Opgebouwd pensioen tot en met 31 december 2016

Hier ziet u een bedrag. Dit bedrag krijgt u bruto als u met pensioen gaat. Dit bedrag krijgt u per jaar. Het bedrag hebben wij berekend tot en met 31 december 2016. Bent u op 31 december 2016 gestopt met pensioen opbouwen? Dan is dit de uitkering die u kunt verwachten als u met pensioen gaat. U krijgt dit bedrag zolang u leeft.

Als u tot uw pensionering blijft werken en er niets verandert

Alleen als u óók voorwaardelijk pensioen hebt bij ons, ziet u hier een bedrag staan. Dit bedrag krijgt u bruto vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Hier gaat nog belasting vanaf. U krijgt dit pensioen als u tot deze datum blijft werken en pensioen blijft opbouwen. Als er tenminste niets verandert. Dus alleen als u evenveel blijft werken en evenveel blijft verdienen. Of doordat de pensioenregeling verandert. Ook de financiële situatie van ons fonds kan invloed hebben op de hoogte van uw pensioen. Staat het pensioen dat u krijgt als u tot uw pensioen blijft werken niet op uw pensioenoverzicht? Op MijnPensioenschoonmaak.nl vindt u deze informatie.

Krijgt u een andere baan?

En is dit niet in de schoonmaak? Dan kunt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Waardeoverdracht kan goed zijn. Dat betekent dat uw pensioen hoger kan worden. Maar soms wordt uw pensioen lager als u het meeneemt. Daarom moet u precies weten hoe de pensioenregeling van uw andere baan is. Pas als u dat weet, kunt u beslissen of u uw pensioen meeneemt. 

Wilt u uw pensioen meenemen? 

Dan moet u dat aanvragen nadat u met uw nieuwe baan bent begonnen. U moet dit aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds. Waardeoverdracht kan alleen als beide pensioenfondsen een ‘dekkingsgraad’ hebben van boven de 100%.

Bent u gescheiden van uw partner?

Hiermee bedoelen we ook de beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Dan hebt u misschien afspraken met uw ex-partner gemaakt over uw pensioen. Bijvoorbeeld dat uw ex partner een deel van uw pensioen krijgt als u met pensioen gaat. Is dit zo? En hebt u dit aan ons doorgegeven? En heeft u hierover een bevestiging gekregen van ons? Dan hebben wij uw afspraken verwerkt in het pensioenoverzicht. Op het pensioenoverzicht staat alleen het pensioen dat u krijgt van ons. Het deel van uw pensioen dat voor uw ex-partner is, staat hier niet op. Lees meer over pensioen en scheiding.

Voorwaardelijk pensioen

U krijgt misschien extra pensioen. We noemen dit het ‘voorwaardelijk pensioen’. Hiervoor ziet u een bedrag op uw pensioenoverzicht staan. U krijgt dit omdat u minder pensioen hebt opgebouwd dan van de Belastingdienst mocht. Het is niet zeker dat u dit extra pensioen ook echt krijgt. Hier zijn regels voor.  

U krijgt het alleen als u:

 • geboren bent in de jaren 1948 tot en met 1955; 
 • en bij een aangesloten werkgever werkte op 31 december 2006 en 1 januari 2007; 
 • en vanaf 1 januari 2007 bij een aangesloten werkgever blijft werken. U mag in deze periode maximaal drie aaneengesloten maanden uit dienst zijn geweest. 
Let op! Als u uit dienst gaat, vervalt dit extra pensioen! Het vervalt niet als u vóór uw 65ste uit dienst gaat, en meteen uw pensioen laat ingaan. En het vervalt ook niet als u ná uw 65ste uit dienst gaat. Indien u vóór 2007 als deelnemer arbeidsongeschikt bent geworden, krijgt u dit extra pensioen misschien ook. Neem dan contact met ons op.

* Verplichte tekst uit Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal akkoord 2004:
Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden hebt gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op dit deel van uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd.

Afkoop

Wij kunnen beslissen om uw pensioen in één keer aan u te betalen. Wij noemen dat afkopen. U krijgt het geld twee jaar nadat u gestopt bent met pensioen opbouwen of wanneer u met pensioen gaat. Wij doen dit alleen als u geen waardeoverdracht hebt aangevraagd. U krijgt na afkoop geen pensioen meer van ons. Ook krijgen uw partner en kinderen geen geld wanneer u overlijdt. 

Gaat u met pensioen op uw pensioendatum? Dan kan afkopen alleen als uw pensioen lager is dan € 467,89 bruto per jaar. Wilt u uw pensioen afkopen voordat u met pensioen gaat? Dan kan afkopen alleen als uw pensioen lager is dan € 114 bruto per jaar.

Dit hoofdstuk ziet u alleen in uw pensioenoverzicht als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. U ziet voor welk deel u pensioen opbouwt. Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan betaalt BPF Schoonmaak (een deel van) uw pensioenopbouw. Zo blijft u pensioen opbouwen. Lees meer over pensioen bij arbeidsongeschiktheid.

Het kan zijn dat uw partner en kinderen geld krijgen wanneer u overlijdt. Uw partner heeft misschien recht op een partnerpensioen. Meer informatie over het partnerpensioen.

Uw kinderen hebben soms recht op een wezenpensioen. Lees meer over wezenpensioen

Op uw pensioenoverzicht ziet u de bedragen staan die uw eventuele partner en kinderen dan krijgen als u overlijdt vóór 67 jaar.

Als u in de toekomst arbeidsongeschikt wordt, kan dit gevolgen hebben voor uw loon. Hierdoor kan ook uw pensioenopbouw veranderen. De eerste twee ziektejaren verandert er niets. U spaart nog steeds evenveel pensioen. 

Als u langer dan twee jaar ziek bent, krijgt u van de overheid misschien een WIA-uitkering. Dan hebt u misschien recht op premievrije pensioenopbouw bij ons. Lees meer over premievrije pensioenopbouw. U ontvangt van ons geen extra geld bij arbeidsongeschiktheid.

risico
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. BPF Schoonmaak hoeft de pensioenen dit jaar niet te verlagen. We hebben net genoeg geld. Maar we weten niet of dat in de toekomst ook zo is. Elk jaar moeten we opnieuw bekijken of we genoeg geld hebben. Kijk hoe zeker uw pensioen is.
factor a
Bouwt u pensioen op en wilt u bijsparen? Misschien hebt u het bedrag op het pensioenoverzicht nodig voor de belastingaangifte. Bijvoorbeeld als u extra wilt sparen, omdat u te weinig pensioen opbouwt. Hiervoor hebt u het bedrag nodig dat bij de Factor A staat. Hebt u meer pensioenoverzichten gekregen? Dan kunt u de Factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen. Wilt u uitrekenen hoeveel u extra kunt sparen? Gebruik dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst.

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en uw overlijden. Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op uw pensioenoverzicht. Ook gebeurtenissen als trouwen, samenwonen of een verandering van baan hebben gevolgen voor uw pensioen. Lees meer over de gevolgen voor uw pensioen als uw situatie verandert 

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website? U kunt ons bellen op 020 583 51 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. En op vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Dan kunnen wij u sneller helpen.